Tjänster

Planarbete

En detaljplan reglerar hur ett område får användas och bebyggas. Tillsammans med kommuner, markägare och byggherrar gör vi utredningar och skissförslag som leder fram till program och detaljplaneförslag som kan antas i kommunfullmäktige.

Kontakta oss